ชื่อย่อหุ้น: ZMICO
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด : 1.16
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 697,600
เปลี่ยนแปลง -
% เปลี่ยนแปลง -%
ช่วงราคาระหว่างวัน: 1.15 - 1.16
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 1.00 - 1.39
ปรับปรุงเมื่อ: 24 กันยายน 2561 16:38การกำกับดูแลกิจการที่ดีตามนโยบายหลักการบรรษัทภิบาลบริษัทฯให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารงานภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยตลอดเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั้งได้นำแนวทางการประเมินขององค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ธนาคารโลก (OECD) มาปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้มีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น ดังนี้

 • ปรัชญาการทำงานของบริษัท
 • นโยบายเกี่ยวกับคณะกรรมการ
 • โครงสร้างของคณะกรรมการ
 • หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
 • การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
 • หน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ
 • นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 • นโยบายเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
 • นโยบายเกี่ยวกับรายการทางการบัญชีและการเงิน
 • นโยบายเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์
 • นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัทฯจึงได้กำหนดหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามนโยบายหลักการบรรษัทภิบาลเพื่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและยึดถือการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานที่กำกับดูแลทุกประการนอกจากนั้น ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนานโยบายต่างๆให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น


หากท่านต้องการติดตาม ข่าวสารล่าสุดจากทาง บริษัทของเรา
Business Partner