ชื่อย่อหุ้น: ZMICO
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด : 1.05
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 471,200
เปลี่ยนแปลง -0.01
% เปลี่ยนแปลง -0.94%
ช่วงราคาระหว่างวัน: 1.03 - 1.06
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 0.99 - 1.33
ปรับปรุงเมื่อ: 14 ธันวาคม 2561 16:35นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเมื่อบริษัทฯ มีผลกำไรและสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และจะต้องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย จะขึ้นอยู่กับการกำหนดของคณะกรรมการบริษัท

วันที่
คณะกรรมการ
มีมติ
วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่
จ่ายเงิน
ปันผล
ประเภท
เงินปันผล
เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย วันผล
ประกอบการ
22/02/61 14/03/61 15/05/61 เงินปันผล 0.05 บาท
24/02/60 14/03/60 15/05/60 เงินปันผล 0.10 บาท 01/01/59-31/12/59
26/02/59 28/03/59 13/05/59 เงินปันผล 0.05 บาท 01/01/58-31/12/58
27/08/58 09/09/58 24/09/58 เงินปันผล 0.04 บาท  
27/02/58 26/03/58 29/05/58 เงินปันผล 0.05 บาท
10/03/57 21/03/57 12/05/57 เงินปันผล 0.09 บาท
27/02/56 14/03/56 22/05/56 เงินปันผล 0.06 บาท 01/01/55-
31/12/55
22/02/55 12/03/55 14/05/55 เงินปันผล 0.05 บาท 01/01/54-
31/12/54
14/11/54 24/11/54 เงินปันผล 0.00546 บาท
14/11/54 24/11/54 29/12/54 หุ้นปันผล 10.17 : 1 หุ้น
24/02/54 ไม่จ่าย
เงินปันผล
- บาท 01/01/53-
31/12/53


หากท่านต้องการติดตาม ข่าวสารล่าสุดจากทาง บริษัทของเรา
Business Partner