ชื่อย่อหุ้น: ZMICO
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด : 1.05
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 471,200
เปลี่ยนแปลง -0.01
% เปลี่ยนแปลง -0.94%
ช่วงราคาระหว่างวัน: 1.03 - 1.06
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 0.99 - 1.33
ปรับปรุงเมื่อ: 14 ธันวาคม 2561 16:35ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
SEAMICO SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ที่ตั้ง : เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้นที่ 18 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจหลักทรัพย์
เลขทะเบียนบริษัทฯ : 0107537002460
โทรศัพท์ : +66 2 624 6399
โทรสาร : +66 2 624 6398
Home page : www.seamico.com
 
จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด : 1,307,736,926 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 0.50 บาท
ชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ ประเภทหุ้น จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย จำนวนหุ้นที่ถือ มูลค่าเงินลงทุน (ล้านบาท) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
บริษัทย่อย              
บริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน โซลาริส จำกัด ชั้น 8 เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์ สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ หลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล สามัญ 22,800,000 22,800,000 173.05 100
บริษัทบริหารสินทรัพย์ลุมพินี จำกัด ชั้น 18 เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์ สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ รับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงิน สามัญ 2,500,000 2,500,000 25.00 100
           
บริษัทร่วม              
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ชั้น 16 เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ หลักทรัพย์ สามัญ 259,127,200 128,801,600 1,244.10 49.71
               
บริษัทอื่น              
Thanh Cong Securities Joint Stock Company 5th Floor, 194 Nguyen Cong Tru Street, Nguyen Thai Binh Ward, District 1 Ho Chi Minh City, Vietnam หลักทรัพย์ สามัญ 36,000,000 6,796,500 156.02 18.88
BCEL Krungthai Securities Company Limited
(ลงทุนโดย บริษัทหลักทรัพย์ เคทีซีมิโก้ จำกัด)
7th Floor, Stock Market Building, Khampaengmouang Road, Xaysettha District, Vientiane Capital, Lao PDR หลักทรัพย์ สามัญ 1,000,000 300,000 115.52 30
KTZ Ruby Hill Securities Co., Ltd. (ลงทุนโดยบริษัทหลักทรัพย์เคทีซีมิโก้ จำกัด) No. 117 Wardan Road Lanmadaw Township, Yangon Myanmar. บริการอุตสาหกรรมนอกชายฝั่ง สามัญ 1,502,667 738,568 204.67 49.15
หากท่านต้องการติดตาม ข่าวสารล่าสุดจากทาง บริษัทของเรา
Business Partner