ชื่อย่อหุ้น: ZMICO
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด : 1.05
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 471,200
เปลี่ยนแปลง -0.01
% เปลี่ยนแปลง -0.94%
ช่วงราคาระหว่างวัน: 1.03 - 1.06
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 0.99 - 1.33
ปรับปรุงเมื่อ: 14 ธันวาคม 2561 16:35ล้านบาท
    2560 2559 2558
   
สินทรัพย์รวม   3,212.12 3,339.08 3,500.71
ทุนที่เรียกชำระแล้ว   653.87 653.87 653.87
ส่วนของผู้ถือหุ้น   2,356.94 2,674.65 2,335.76
รายได้ธุรกิจหลักทรัพย์   276.32 160.70 128.83
ค่าใช้จ่ายธุรกิจหลักทรัพย์   5.39 42.77 40.45
กำไรสุทธิ   9.87 227.02 59.62
   
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร  
อัตรากำไรขั้นต้น (%)   98.05 73.38 68.60
อัตรากำไรสุทธิ (%)   3.59 64.24 23.96
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)   0.40 9.28 2.49
อัตราผลตอบแทนการลงทุน (%)   18.48 4.20 1.94
   
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน  
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)   0.29 6.90 1.96
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)   0.08 0.05 0.05
   
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน  
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินกู้ (เท่า)   1.82 3.33 1.84
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อเงินกู้ (เท่า)   4.02 6.07 3.09
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อสินทรัพย์รวม (%)   38.32 46.66 50.88
อัตราส่วนสินทรัพย์ที่ก่อรายได้ต่อสินทรัพย์รวม (%)   84.68 85.08 85.49
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)   0.36 0.25 0.50
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)   449.33 75.00 70.14
   
อัตราส่วนอื่นๆ  
อัตราส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่อสินทรัพย์ (%)   33.92 42.19 44.99
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (%)   NA** NA** NA**
   
ข้อมูลต่อหุ้น  
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)   1.80 2.05 1.79
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)   0.008 0.174 0.046
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)   0.05 0.10 0.09
ราคาพาร์ (บาท)   0.50 0.50 0.50

** ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2552 บริษัทได้รับอนุญาตให้หยุดดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นการชั่วคราวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจึงไม่ต้องดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ตามหลักเกณฑ์ที่ กลต. กำหนดหากท่านต้องการติดตาม ข่าวสารล่าสุดจากทาง บริษัทของเรา
Business Partner