ชื่อย่อหุ้น: ZMICO
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด : 1.18
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 588,800
เปลี่ยนแปลง -0.01
% เปลี่ยนแปลง -0.84%
ช่วงราคาระหว่างวัน: 1.18 - 1.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 1.15 - 1.50
ปรับปรุงเมื่อ: 16 มีนาคม 2561 16:36ล้านบาท
    2559 2558 2557
   
สินทรัพย์รวม   3,339.08 3,500.71 2,639.53
ทุนที่เรียกชำระแล้ว   653.87 653.87 653.87
ส่วนของผู้ถือหุ้น   2,674.65 2,335.76 2,408.49
รายได้ธุรกิจหลักทรัพย์   160.70 128.83 103.35
ค่าใช้จ่ายธุรกิจหลักทรัพย์   42.77 40.45 20.98
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ   227.02 59.62 158.14
   
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร  
อัตรากำไรขั้นต้น (%)   73.38 68.60 79.70
อัตรากำไรสุทธิ (%)   64.24 23.96 62.09
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)   9.28 2.49 6.70
   
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน  
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)   6.90 1.96 6.18
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)   0.05 0.05 0.04
   
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน  
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินกู้ (เท่า)   3.33 1.84 N/A*
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อเงินกู้ (เท่า)   6.07 3.09 N/A*
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อสินทรัพย์รวม (%)   46.66 50.88 29.47
อัตราส่วนสินทรัพย์ที่ก่อรายได้ต่อสินทรัพย์รวม (%)   85.08 85.49 78.73
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)   0.25 0.50 0.10
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)   75.00 70.14 87.70
   
อัตราส่วนอื่นๆ  
อัตราส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่อสินทรัพย์ (%)   42.19 44.99 19.18
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (%)   NA** NA** NA**
   
ข้อมูลต่อหุ้น  
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)   2.05 1.79 1.84
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)   0.174 0.046 0.121
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)   0.10 0.09 0.05
ราคาพาร์ (บาท)   0.50 0.50 0.50

*ปี 2557 บริษัทไม่มีเงินกู้ยืม
** ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2552 บริษัทได้รับอนุญาตให้หยุดดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นการชั่วคราวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจึงไม่ต้องดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ตามหลักเกณฑ์ที่ กลต. กำหนดหากท่านต้องการติดตาม ข่าวสารล่าสุดจากทาง บริษัทของเรา
Business Partner