ชื่อย่อหุ้น: ZMICO
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด : 1.05
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 471,200
เปลี่ยนแปลง -0.01
% เปลี่ยนแปลง -0.94%
ช่วงราคาระหว่างวัน: 1.03 - 1.06
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 0.99 - 1.33
ปรับปรุงเมื่อ: 14 ธันวาคม 2561 16:35คณะกรรมการบริษัท
ชื่อ ตำแหน่ง
1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ กรรมการมีอำนาจลงนาม, ประธานกรรมการ
2. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา กรรมการมีอำนาจลงนาม, รองประธานกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายพินิจ พัวพันธ์ กรรมการมีอำนาจลงนาม, กรรมการผู้จัดการ
4. นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน กรรมการอิสระ
5. นายปีเตอร์ เอมิล รอมฮิลด์ กรรมการอิสระ
6. ดร. ธนศักดิ์ วหาวิศาล กรรมการอิสระ
7. นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ กรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม์ กรรมการ
9. นายศุภชัย วงศ์วรเศรษฐ กรรมการ


คณะกรรมการลงทุน
ชื่อ ตำแหน่ง
1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ ประธานคณะกรรมการลงทุน
2. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา กรรมการคณะกรรมการลงทุน
3. นายพินิจ พัวพันธ์ กรรมการคณะกรรมการลงทุน
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม์ กรรมการคณะกรรมการลงทุน
5. นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน กรรมการคณะกรรมการลงทุน
6. นายศุภชัย วงศ์วรเศรษฐ กรรมการคณะกรรมการลงทุน


คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
ชื่อ ตำแหน่ง
1. นายปีเตอร์ เอมิล รอมฮิลด์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
2. ดร. ธนศักดิ์ วหาวิศาล กรรมการคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง


คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ชื่อ ตำแหน่ง
1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายปีเตอร์ เอมิล รอมฮิลด์ กรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน กรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน


กรรมการบรรษัทภิบาล
ชื่อ ตำแหน่ง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
2. นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ กรรมการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลหากท่านต้องการติดตาม ข่าวสารล่าสุดจากทาง บริษัทของเรา
Business Partner