ชื่อย่อหุ้น: ZMICO
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด : 1.21
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 4,566,300
เปลี่ยนแปลง -
% เปลี่ยนแปลง -%
ช่วงราคาระหว่างวัน: 1.20 - 1.22
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 1.20 - 1.60
ปรับปรุงเมื่อ: 18 ธันวาคม 2560 16:38ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม สำหรับไตรมาสที่สามสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิ 68.76 ล้านบาท ลดลง 154.36 ล้านบาทหรือร้อยละ 180 เทียบกับผลการ ดำเนินงานของงวดเดียวกันในปี ก่อน ซึ่งมีผลกำไรสุทธิ 85.60 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงิน ลงทุนของบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด (“โซลาริส”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจำนวน 105.00 ล้านบาททั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การตั้งสำรองทางบัญชี ซึ่งการตั้งค่าดังกล่าวจะโอนกลับมาเป็นรายได้ในอนาคตเมื่อได้รับการชำระหนี้ ส่วนสาเหตุอื่นๆ ได้แก่

 • บริษัทมีรายได้รวมลดลง 89.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68 สาเหตุหลักมาจาก
  • รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการลดลง 21.58 ล้านบาทจากรายได้ค่าบริหารกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลของ โซลาริส ซึ่งเป็นบริษัทย่อยลดลง
  • บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียลดลง 69.74 ล้านบาทเนื่องมาจาก
   • การรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (เคที ซีมิโก้) ลดลง 72.91 ล้านบาท (บริษัทถือหุ้นใน อัตราร้อยละ 49.71) เนื่องจากกำไรสุทธิตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียในไตรมาสที่สาม ปี 2560 ลดลง 146.66 ล้านบาท เนื่องจากรายได้รวมลดลง 330.47 ล้านบาทสาเหตุหลักเกิดจากรายได้ค่านายหน้าลดลง 130.85 ล้านบาทและกำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินลดลง 190.32 ล้านบาท ในขณะที่ค่าใช้จ่ายใน การดำเนินงานลดลงสาเหตุหลักเกิดจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานลดลง 126.50 ล้านบาทและหนี้สงสัยจะสูญ ลดลง 22.14 ล้านบาทจากการโอนกลับสำรองหนี้สงสัยจะสูญเนื่องจากบริษัทได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ธุรกิจ หลักทรัพย์หนึ่งราย
  • เคที ซีมิโก้ มีผลการดำเนินงานตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียไตรมาสที่สามปี 2560 โดยสรุปดังนี้

   (หน่วย: ล้านบาท)

     ไตรมาสที่สาม
     2560 2559
   รายได้ธุรกิจหลักทรัพย์สุทธิ 357.73 688.20
   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (334.65) (458.79)
   ภาษีเงินได้ (9.20) (46.73)
   กำไรจากการดำเนินงาน 13.88 182.68
   หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 22.14 -
   กำไรสุทธิ 36.02 182.68
   • บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรตามวิธีส่วนได้เสียจากบริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด (เซนติเมนทัล) 2.40 ล้านบาท (บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 46)
   • บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรตามวิธีส่วนได้เสียจากบริษัท แอ๊บเซอลูท โยคะ จำกัด (แอ๊บเซอลูท โยคะ) 0.76 ล้านบาท (บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 30)
 • ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น 85.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 181 สาเหตุหลักมาจาก
  • ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 104.18 ล้านบาทโดยที่สาเหตุหลักมาจากการตั้งด้อยค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งโซลาริสได้ลงทุนในบริษัท วุฒิศักดิ์คลีนิค อินเตอร์กรุ๊ป จำกัดเป็นจำนวนเงิน 105.00 ล้านบาท
  • ค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายลดลง 9.93 ล้านบาทเนื่องจากค่าธรรมเนียมจ่ายสำหรับกองทุนรวมและกองทุนส่วน บุคคลของโซลาริส ซึ่งเป็นบริษัทย่อยลดลง
  • หนี้สงสัยจะสูญลดลง 4.32 ล้านบาทเนื่องจากในปี 2560 ไม่มีการตั้งค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น
  • ในไตรมาสที่สามปี 2560 บริษัทใช้นโยบายบัญชีภาษีเงินได้รอตัดบัญชีโดยบริษัทรับรู้รายได้ภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นเนื่องจาก รับรู้ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเพิ่มขึ้น
ผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะ สำหรับไตรมาสที่สามสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 89.83 ล้านบาท ลดลง 84.68 ล้านบาท เทียบกับผลการดำเนินงานของงวดเดียวกันในปี ก่อน ซึ่งมี ผลขาดทุนสุทธิ 5.16 ล้านบาท เนื่องจาก

 • ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น 105.79 ล้านบาทสาเหตุหลักมาจาก
  • บริษัทตั้งค่าเผื่อจากการด้อยค่าของเงินลงทุน 111.43 ล้านบาท ประกอบด้วย
   • ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในโซลาริส 96.77 ล้านบาทจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งโซลาริสได้ ลงทุนในบริษัท วุฒิศักดิ์คลีนิค อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ทั้งนี้ โซลาริสมีกำไรสุทธิลดลงจากงวดเดียวกันในปี ก่อน 9.81 ล้านบาทโดยมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการลดลงจาก 25.96 พันล้านบาท เป็น 2.65 พันล้านบาท จำนวนกองทุน รวมและกองทุนส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้การจัดการลดลงจาก 55 กองทุนในไตรมาสที่สามปี 2559 เป็น 36 กองทุนในงวดปัจจุบัน

    ผลการดำเนินงานของโซลาริสสามารถสรุปได้ดังนี้

    (หน่วย: ล้านบาท)

      ไตรมาสที่สาม
      2560 2559
    รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 2.78 24.36
    รายได้อื่น 2.76 0.19
    ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (12.55) (20.98)
    ภาษีเงินได้-ค่าใช้จ่าย 0.07 (0.70)
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (6.94) 2.87
   • การโอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนใน Thang Cong และเงินลงทุนทั่วไปรวม 0.51 ล้านบาท
  • ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 3.16 ล้านบาทเนื่องจากมีการออกตั๋วแลกเงินเพื่อจัดหาเงินทุนเพิ่มขึ้น
  • บริษัทใช้นโยบายบัญชีภาษีเงินได้รอตัดบัญชี บริษัทรับรู้รายได้ภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นด้วยเหตุผลเดียวกับงบการเงินรวม ข้างต้น
ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

บริษัทและบริษัทย่อยมีผลกำไรสุทธิ 4.24 ล้านบาท ลดลง 131.67 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 97 เทียบกับผลการ ดำเนินงานของงวดเดียวกันในปี ก่อน ซึ่งมีผลกำไรสุทธิ 135.91 ล้านบาท เนื่องจาก

 • บริษัทมีรายได้รวมลดลง 29.79 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 11 สาเหตุหลักมาจาก
  • บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย 28.39 ล้านบาทซึ่งเกิดจากส่วนแบ่งขาดทุนจากเคที ซีมิโก้ 24.75 ล้านบาท, ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเซนติเมนทัล 1.58 ล้านบาทและส่วนแบ่งขาดทุนจากแอ๊บเซอลูท โยคะ 2.06 ล้านบาท
  • รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการลดลง 57.58 ล้านบาทจากรายได้ค่าบริหารกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลของ โซลาริส ซึ่งเป็นบริษัทย่อยลดลง
  • ในขณะที่ กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินเพิ่มขึ้น 171.91 ล้านบาทมาจากกำไรจากเงินลงทุนใน หลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 175.20 ล้านบาทสาเหตุหลักมาจากกำไรจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากหลักทรัพย์เผื่อขาย เป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า แต่ในขณะที่รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลลดลง 3.28 ล้านบาท
 • บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น 95.69 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 76 สาเหตุหลักมาจาก
  • ตั้งค่าเผื่อจากการด้อยค่าเงินลงทุน 119.45 ล้านบาทจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งโซลาริสเป็นผู้ลงทุน 105.00 ล้านบาท, เงิน ลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ Thanh Cong 14.19 ล้านบาทและเงินลงทุนทั่วไปอื่น 0.26 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทโอนกลับค่าเผื่อ การด้อยค่าเงินลงทุนรวม 1.86 ล้านบาทในงวดเก้าเดือนปีก่อน
  • ค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้น 5.63 ล้านบาทส่วนใหญ่เนื่องจากค่าที่ปรึกษาเพิ่มขึ้น 2.16 ล้านบาทและขาดทุนจากอัตรา แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น 2.73 ล้านบาท
  • แต่อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายลดลง 25.90 ล้านบาทเนื่องจากค่าธรรมเนียมจ่ายสำหรับกองทุนรวม และกองทุนส่วนบุคคลของโซลาริส ซึ่งเป็นบริษัทย่อยลดลง
  • หนี้สงสัยจะสูญลดลง 4.05 ล้านบาทเนื่องจากในปี 2560 ไม่มีการตั้งค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น
ผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะ สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 32.62 ล้านบาท ลดลง 10.70 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 25 เทียบกับผลการดำเนินงานของงวด เดียวกันในปี ก่อน ซึ่งมีผลกำไรสุทธิ 43.32 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก

 • บริษัทมีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 147.22 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 158 มาจาก
  • กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินเพิ่มขึ้น 148.34 ล้านบาทมาจากกำไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ เพิ่มขึ้น 173.20 ล้านบาทเนื่องจากกำไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากหลักทรัพย์เผื่อขายเป็นหลักทรัพย์ เพื่อค้า ในขณะที่รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลลดลง 24.86 ล้านบาทเนื่องจากบริษัทรับเงินปันผลจากเคที ซีมิโก้ 21.90 ล้านบาทในงวดเก้าเดือนปีก่อนในขณะที่งวดเก้าเดือนปี 2560 ไม่มีรายการรับเงินปันผลจากบริษัทดังกล่าว
 • บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น 152.93 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 326 เนื่องจาก
  • บริษัทตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 131.33 ล้านบาทประกอบด้วย
   • ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในโซลาริส 98.83 ล้านบาท
   • ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนใน Thanh Cong 14.19 ล้านบาท
   • ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไปในบริษัทอื่นๆ 0.26 ล้านบาท
   • ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารหนี้ 18.04 ล้านบาท

   ในขณะที่งวดเก้าเดือนปี 2559 บริษัทได้โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนรวม 19.58 ล้านบาท

  • ค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้น 4.58 ล้านบาทส่วนใหญ่เนื่องจากค่าที่ปรึกษาเพิ่มขึ้น 1.25 ล้านบาทและขาดทุนจากอัตรา แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น 2.73 ล้านบาท

อนึ่ง งวดเก้าเดือนปี 2560 กำไรสุทธิตามงบการเงินรวมต่ำกว่ากำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ 28.38 ล้านบาท เนื่องจากงบการเงินรวมจะรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียรวม 28.39 ล้านบาทหากท่านต้องการติดตาม ข่าวสารล่าสุดจากทาง บริษัทของเรา
Business Partner