ชื่อย่อหุ้น: ZMICO
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด : 1.08
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 633,900
เปลี่ยนแปลง -
% เปลี่ยนแปลง -%
ช่วงราคาระหว่างวัน: 1.07 - 1.09
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 1.07 - 1.47
ปรับปรุงเมื่อ: 25 มิถุนายน 2561 16:38ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม สำหรับไตรมาสที่หนึ่งสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 41.94 ล้านบาท ผลการดำเนินงานลดลงจากงวดเดียวกันในปีก่อนจำนวน 203.34 ล้านบาท หรือร้อยละ 126 เนื่องจาก

 • 1. รายได้รวมลดลง 272.67 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 108 สาเหตุหลักมาจาก
  • กำไรจากเงินลงทุนลดลง 242.20 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากขาดทุนจำนวน 57.01 ล้านบาทจากมูลค่าตามราคาตลาด (Mark to market) ของเงินลงทุนประเภทหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ลดลง ขณะที่งวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไร 180.56 ล้านบาทจากราคาตลาดที่เพิ่มขึ้น
  • รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการลดลง 16.37 ล้านบาทจากรายได้ค่าบริหารกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด (“โซลาริส”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยลดลง
  • บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 2.24 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย
   • ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (“เคที ซีมิโก้”) 7.26 ล้านบาท (บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 49.71) โดยเคที ซีมิโก้ มีรายได้จากค่านายหน้าเพิ่มขึ้น 35.57 ล้านบาท ขณะที่ขาดทุนจำนวน 21.29 ล้านบาทจาก เงินลงทุนประเภทหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าราคาตลาดลดลง
  • เคที ซีมิโก้ มีผลการดำเนินงานในไตรมาสที่หนึ่ง ปี 2561 โดยสรุปดังนี้

   (หน่วย: ล้านบาท)

     2561 2560
   รายได้ธุรกิจหลักทรัพย์สุทธิ 378.53 382.36
   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (361.03) (349.47)
   ภาษีเงินได้ (2.90) (10.79)
   กำไรสุทธิ 14.60 22.10
   • ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 1.50 ล้านบาท (บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 46) และจากส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัท แอ๊บเซอลูท โยคะ จำกัด 8.00 ล้านบาท (บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 30)

    ทั้งนี้ในปี 2560 บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมจำนวน 10.85 ล้านบาท

 • 2. ค่าใช้จ่ายรวมลดลง 21.78 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 40 ส่วนใหญ่มาจาก ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน, ค่าที่ปรึกษาและ การรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ Thanh Cong Securities Joint Stock Company (“Thanh Cong”)
ผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะ สำหรับไตรมาสที่หนึ่งสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 39.69 ล้านบาท ผลการดำเนินงานลดลงจากงวดเดียวกันในปีก่อนจำนวน 190.21 ล้านบาทหรือ ลดลงร้อยละ 126 เนื่องจาก

 • 1. รายได้รวมลดลง 241.05 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 108 เกิดจาก
  • กำไรจากเงินลงทุนลดลง 240.06 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากขาดทุนจำนวน 57.01 ล้านบาทจากจากมูลค่าตามราคา ตลาด (Mark to market) ของเงินลงทุนประเภทหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ลดลง ขณะที่งวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไร 180.56 ล้านบาทจากราคาตลาดที่เพิ่มขึ้น
 • 2. ค่าใช้จ่ายรวมลดลง 4.69 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 13 สาเหตุหลักมาจากการรับรู้การขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน ในโซลาริสและเงินลงทุนใน Thanh Cong รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน, ค่าที่ปรึกษา และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศ

อนึ่ง สำหรับไตรมาสที่หนึ่ง ปี 2561 ขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวมสูงกว่าขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ 2.25 ล้านบาทเนื่องจากงบการเงินรวมจะรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียรวม 2.24 ล้านบาทหากท่านต้องการติดตาม ข่าวสารล่าสุดจากทาง บริษัทของเรา
Business Partner