ชื่อย่อหุ้น: ZMICO
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด : 1.05
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 471,200
เปลี่ยนแปลง -0.01
% เปลี่ยนแปลง -0.94%
ช่วงราคาระหว่างวัน: 1.03 - 1.06
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 0.99 - 1.33
ปรับปรุงเมื่อ: 14 ธันวาคม 2561 16:35ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม สำหรับไตรมาสที่สามสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 0.43 ล้านบาท เทียบกับผลการดำเนินงานของงวดเดียวกันในปี ก่อนซึ่งมีผลขาดทุน 68.76 ล้านบาท ผลการดำเนินงานดีขึ้นจำนวน 69.19 ล้านบาทหรือร้อยละ 101 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • 1. บริษัทมีรายได้รวม 27.43 ล้านบาท ลดลง 13.68 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 33 สาเหตุหลักมาจาก
  • รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการลดลง 2.04 ล้านบาทจากรายได้ค่าบริหารกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยลดลง
  • กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินเพิ่มขึ้น 12.19 ล้านบาท โดยหลักมาจากกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าตามราคาตลาด (Mark to market) ของเงินลงทุนประเภทหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น และดอกเบี้ยรับจากการลงทุน
  • บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 0.15 ล้านบาท ในขณะที่ในไตรมาสที่สามปี 2560 บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมจำนวน 21.07 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย
   • ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (“เคที ซีมิโก้”) 12.87 ล้านบาท (บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 49.71) ลดลงจากไตรมาสที่สามปีก่อน 5.03 ล้านบาท โดยเคที ซีมิโก้ มีรายได้และกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น แต่มีรายการโอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญลดลงจากปีก่อน
  • เคที ซีมิโก้ มีผลการดำเนินงานในไตรมาสที่สาม ปี 2561 และ 2560 โดยสรุปดังนี้

   (หน่วย: ล้านบาท)

     2561 2560
   รายได้ธุรกิจหลักทรัพย์สุทธิ 361.99 357.73
   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (335.76) (334.65)
   ภาษีเงินได้ (5.81) (9.20)
   กำไรจากการดำเนินงาน 20.42 13.88
   ตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ 5.47 22.14
   กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 25.89 36.02
   • ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมอื่นรวม 12.72 ล้านบาท โดยหลักจากธุรกิจของ บริษัท แอ๊บเซอลูท โยคะ จำกัด (บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 30) ซึ่งมีการขยายสาขาเพิ่ม 10 สาขาในปี ที่ผ่านมา ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่สูงขึ้น ในขณะที่รายรับที่เข้ามาถูกทยอยรับรู้ตามมาตรฐานบัญชี
 • 2. ค่าใช้จ่ายรวม 23.77 ล้านบาท ลดลง 108.24 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 82 สาเหตุหลักมาจากในไตรมาสที่สามปีก่อนมีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งอินโนเทคได้ลงทุนในบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 105.00 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวมของบริษัทและบริษัทย่อยที่ลดลง
ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

บริษัทมีขาดทุนสุทธิ 87.13 ล้านบาท เทียบกับผลการดำเนินงานของงวดเดียวกันในปี ก่อนซึ่งมีผลกำไรสุทธิ 4.24 ล้านบาท ผลการดำเนินงานลดลงเนื่องจาก

 • 1. บริษัทมีรายได้รวมลดลง 316.32 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 132 สาเหตุหลักมาจาก
  • รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการลดลง 20.26 ล้านบาทจากรายได้ค่าบริหารกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลของอินโนเทค ซึ่งเป็นบริษัทย่อยลดลง
  • บริษัทมีขาดทุนจากเครื่องมือทางการเงิน 85.03 ล้านบาท โดยหลักมาจากขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าตามราคาตลาด (Mark to market) ของเงินลงทุนประเภทหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ และการขายเงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ Thanh Cong Securities Joint Stock Company ในขณะที่ปี 2560 บริษัทมีการบันทึกกำไรพิเศษจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากหลักทรัพย์เผื่อขายเป็นหลักทรัพยเพื่อค้าจำนวน 167.25 ล้านบาท
  • บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย 1.11 ล้านบาท ในขณะที่งวดเดียวกันของปีก่อนบริษัทรับรู้ขาดทุนจำนวน 28.39 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการบันทึกสำรองหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของเคที ซีมิโก้
 • 2. บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมลดลง 209.85 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 95 สาเหตุหลักมาจากการโอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ Thanh Cong Securities Joint Stock Company และในปี ก่อนมีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งอินโนเทคได้ลงทุนในบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 105.00 ล้านบาท


หากท่านต้องการติดตาม ข่าวสารล่าสุดจากทาง บริษัทของเรา
Business Partner