ชื่อย่อหุ้น: ZMICO
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด : 1.18
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 588,800
เปลี่ยนแปลง -0.01
% เปลี่ยนแปลง -0.84%
ช่วงราคาระหว่างวัน: 1.18 - 1.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 1.15 - 1.50
ปรับปรุงเมื่อ: 16 มีนาคม 2561 16:36ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัทและบริษัทย่อยมีผลกำไรสุทธิ 9.87 ล้านบาท ลดลง 217.15 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 96 เทียบกับผลการ ดำเนินงานของงวดเดียวกันในปี ก่อน ซึ่งมีผลกำไรสุทธิ 227.02 ล้านบาท เนื่องจาก

 • 1. บริษัทมีรายได้รวมลดลง 78.01 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 22 สาเหตุหลักมาจาก
  • รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการลดลง 76.16 ล้านบาทจากรายได้ค่าบริหารกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด (“โซลาริส”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยลดลง
  • บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย 5.02 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไร 187.80 ล้านบาทในปี 2559 เนื่องจาก
   • การรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ลดลง 186.22 ล้านบาท (บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 49.71) เนื่องจากกำไรสุทธิตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียในปี 2560 ลดลง 374.61 ล้านบาท มาจาก รายได้รวมที่ลดลง 554.20 ล้านบาทสาเหตุหลักเกิดจากรายได้ค่านายหน้าลดลง 282.56 ล้านบาท, กำไรและ ผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินลดลง 326.45 ล้านบาท และจากการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น 100.84 ล้านบาทจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์และลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำหรับกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ ที่มีหุ้น EARTH เป็นหลักประกันในการซื้อขายหลักทรัพย์แบบมาร์จิ้นและเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงในการมีสถานะ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
  • เคที ซีมิโก้ มีผลการดำเนินงานตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียในปี 2560 โดยสรุปดังนี้

   (หน่วย: ล้านบาท)

     2560 2559
   รายได้ธุรกิจหลักทรัพย์สุทธิ 1,491.77 2,045.97
   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (1,381.42) (1,571.16)
   ภาษีเงินได้ (5.09) (95.79)
   กำไรจากการดำเนินงาน 105.26 379.02
   หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (102.07) (1.23)
   กำไรสุทธิ 3.19 377.79
   • บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรตามวิธีส่วนได้เสียจากบริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 0.36 ล้านบาท (บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 46)
   • บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนตามวิธีส่วนได้เสียจากบริษัท แอ๊บเซอลูท โยคะ จำกัด จำนวน 6.96 ล้านบาท (บริษัทถือ หุ้นในอัตราร้อยละ 30)
  • กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินเพิ่มขึ้น 191.79 ล้านบาทมาจากกำไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ เพิ่มขึ้น 194.71 ล้านบาทสาเหตุหลักมาจากกำไรจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากหลักทรัพย์เผื่อขายเป็ น หลักทรัพย์เพื่อค้า แต่ในขณะที่รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลลดลง 2.93 ล้านบาท
 • 2. บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น 142.17 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 122 สาเหตุหลักมาจาก
  • บริษัทรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน 127.26 ล้านบาทโดยที่สาเหตุหลักมาจากการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเงิน ลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งโซลาริสได้ลงทุนในบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด เป็นจำนวนเงิน 105.00 ล้านบาท, ขาดทุนจาก การด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ Thanh Cong Securities Joint Stock Company (“Thanh Cong”) จำนวน 19.48 ล้านบาท และเงินลงทุนทั่วไปอื่นจำนวน 2.78 ล้านบาท ในขณะที่ปีก่อน บริษัทมีการโอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนรวม 51.91 ล้านบาท
  • ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 8.32 ล้านบาทเนื่องจากมีการออกตั๋วแลกเงินเพื่อจัดหาเงินทุนเพิ่มขึ้น
  • ค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้น 7.51 ล้านบาทส่วนใหญ่เนื่องจากค่าที่ปรึกษาเพิ่มขึ้น 1.59 ล้านบาทและขาดทุนจากอัตรา แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น 6.75 ล้านบาท
ผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 14.55 ล้านบาท ลดลง 159.81 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 92 เทียบกับผลการดำเนินงานของงวด เดียวกันในปี ก่อน ซึ่งมีผลกำไรสุทธิ 174.36 ล้านบาท เนื่องจาก

 • 1. บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น 234.64 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก
  • บริษัทตั้งขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน 146.72 ล้านบาทประกอบด้วย
   • ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนจำนวน 124.46 ล้านบาท ประกอบด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในโซลาริส 98.83 ล้านบาทและขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าประเภทตราสารหนี้ 25.63 ล้านบาท สาเหตุ หลักมาจากโซลาริสมีการตั้งด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งลงทุนในบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 105.00 ล้านบาท อีกทั้ง รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการลดลง 76.22 ล้านบาท ซึ่งมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการลดลง จาก 23.35 พันล้านบาท เป็น 2.86 พันล้านบาท จำนวนกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้การจัดการ ลดลงจาก 53 กองทุนในปี 2559 เป็น 34 กองทุนในปีปัจจุบัน

    ผลการดำเนินงานของโซลาริสสามารถสรุปได้ดังนี้

    (หน่วย: ล้านบาท)

      2560 2559
    รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 27.61 103.83
    รายได้อื่น 9.53 1.71
    ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (50.37) (84.76)
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (105.00) -
    ภาษีเงินได้-ค่าใช้จ่าย (5.86) (8.84)
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (124.09) 11.94
   • ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนใน Thanh Cong 19.48 ล้านบาท
   • ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไปในบริษัทอื่นๆ 2.78 ล้านบาท

   ในขณะที่ปี 2559 บริษัทได้โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนรวม 82.63 ล้านบาท

  • ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 8.32 ล้านบาทเนื่องจากมีการออกตั๋วแลกเงินเพื่อจัดหาเงินทุนเพิ่มขึ้น
  • ค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้น 7.78 ล้านบาทส่วนใหญ่เนื่องจากขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น 6.75 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 0.64 ล้านบาท
 • 2. ในขณะที่ บริษัทมีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 74.77 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 42 มาจาก
  • กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินเพิ่มขึ้น 75.75 ล้านบาทมาจากกำไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 215.87 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากกำไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากหลักทรัพย์เผื่อขายเป็นหลักทรัพย์ เพื่อค้า ในขณะที่รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลลดลง 140.12 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทรับเงินปันผลจากเคที ซีมิโก้ 137.82 ล้านบาทในปีก่อน ในขณะที่ปี 2560 ไม่มีรายการรับเงินปันผลจากบริษัทดังกล่าว

อนึ่ง สำหรับปี 2560 กำไรสุทธิตามงบการเงินรวมต่ำกว่ากำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ 4.68 ล้านบาทเนื่องจากงบ การเงินรวมจะรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียรวม 5.02 ล้านบาทและจำนวน 0.37 ล้านบาทเกิดจากการ บันทึกการด้อยค่าเงินลงทุนของบริษัทย่อยในงบเฉพาะสูงกว่าการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทย่อยในงบการเงินรวมหากท่านต้องการติดตาม ข่าวสารล่าสุดจากทาง บริษัทของเรา
Business Partner