ชื่อย่อหุ้น: ZMICO
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด : 1.16
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 692,500
เปลี่ยนแปลง -
% เปลี่ยนแปลง -%
ช่วงราคาระหว่างวัน: 1.15 - 1.16
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 1.00 - 1.39
ปรับปรุงเมื่อ: 24 กันยายน 2561 16:10ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม สำหรับไตรมาสที่สองสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 45.62 ล้านบาท เทียบกับผลการดำเนินงานของงวดเดียวกันในปี ก่อนซึ่งมีผลขาดทุน 88.39 ล้านบาท ผลขาดทุนลดลงจำนวน 42.77 ล้านบาทหรือร้อยละ 48 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • 1. บริษัทมีรายได้รวมลดลง 29.97 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 54 สาเหตุหลักมาจาก
  • รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการลดลง 1.85 ล้านบาทจากรายได้ค่าบริหารกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลของบริษัทย่อยโซลาริสลดลง
  • กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินลดลง 94.03 ล้านบาท โดยหลักมาจากขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าตามราคาตลาด (Mark to market) ของเงินลงทุนประเภทหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ และการขายเงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ Thanh Cong Securities Joint Stock Company อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนดังกล่าวไว้ก่อนหน้านี้เต็มจำนวนแล้ว และทำการโอนกลับค่าใช้จ่ายในงวดเดียวกัน
  • บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 3.20 ล้านบาท ในขณะที่ในไตรมาสที่สองปี 2560 บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมจำนวน 60.31 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย
   • ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (“เคที ซีมิโก้”) 10.01 ล้านบาท (บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 49.71) โดยเคที ซีมิโก้ มีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 55.63 ล้านบาทจากรายได้ค่านายหน้าและรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งค่าใช้จ่ายรวมลดลง 104.00 ล้านบาท เนื่องจากไตรมาสที่สองปี ก่อนมีการบันทึกสำรองหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 123.46 ล้านบาทจากลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ที่มีหุ้น EARTH เป็นหลักประกันและหลักทรัพย์อ้างอิงในการซื้อขาย
  • เคที ซีมิโก้ มีผลการดำเนินงานในไตรมาสที่สอง ปี 2561 และ 2560 โดยสรุปดังนี้

   (หน่วย: ล้านบาท)

     2561 2560
   รายได้ธุรกิจหลักทรัพย์สุทธิ 360.05 304.42
   ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (335.86) (316.40)
   ภาษีเงินได้ (4.05) 27.53
   กำไรจากการดำเนินงาน 20.14 15.55
   ตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ - (123.46)
   กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 20.14 (107.91)
   • ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมอื่น รวม 6.81 ล้านบาท โดยหลักจากธุรกิจของ บริษัท แอ๊บเซอลูท โยคะ จำกัด (บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 30) ซึ่งมีการขยายสาขาเพิ่ม 9 สาขาในปี ที่ผ่านมา ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่สูงขึ้น ในขณะที่รายได้ที่เข้ามาทยอยรับรู้ตามมาตรฐานบัญชี
 • 2. ค่าใช้จ่ายรวมลดลง 79.82 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 226 สาเหตุหลักมาจากการโอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน 72.05 ล้านบาทจากการขายเงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ Thanh Cong Securities Joint Stock Company
ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

บริษัทมีขาดทุนสุทธิ 87.57 ล้านบาท เทียบกับผลการดำเนินงานของงวดเดียวกันในปี ก่อนซึ่งมีผลกำไรสุทธิ 73.00 ล้านบาท ผลการดำเนินงานลดลงเนื่องจาก

 • 1. บริษัทมีรายได้รวมลดลง 302.64 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 153 สาเหตุหลักมาจาก
  • รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการลดลง 18.22 ล้านบาทจากรายได้ค่าบริหารกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลของโซลาริส ซึ่งเป็นบริษัทย่อยลดลง
  • บริษัทมีขาดทุนจากเครื่องมือทางการเงิน 113.16 ล้านบาท โดยหลักมาจากขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าตามราคาตลาด (Mark to market) ของเงินลงทุนประเภทหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ และการขายเงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ Thanh Cong Securities Joint Stock Company ในขณะที่ปี 2560 บริษัทมีการบันทึกกำไรพิเศษจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากหลักทรัพย์เผื่อขายเป็นหลักทรัพยเพื่อค้าจำนวน 167.25 ล้านบาท
  • บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย 0.96 ล้านบาท ในขณะที่งวดเดียวกันของปีก่อนบริษัทรับรู้ขาดทุนจำนวน 49.46 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการบันทึกสำรองหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของเคที ซีมิโก้
 • 2. บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมลดลง 101.61 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 114 สาเหตุหลักมาจากการโอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ Thanh Cong Securities Joint Stock Company รวมถึงค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นของบริษัทและบริษัทย่อยที่ลดลง


หากท่านต้องการติดตาม ข่าวสารล่าสุดจากทาง บริษัทของเรา
Business Partner