ชื่อย่อหุ้น: ZMICO
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด : 1.34
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 1,653,600
เปลี่ยนแปลง -0.01
% เปลี่ยนแปลง -0.74%
ช่วงราคาระหว่างวัน: 1.34 - 1.35
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 1.11 - 1.60
ปรับปรุงเมื่อ: 21 กันยายน 2560 16:38ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมสอบทานแล้วสำหรับไตรมาสที่สองสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมตรวจสอบแล้วสำหรับไตรมาสที่สองสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัท และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิ 88.39 ล้านบาท ในขณะที่ผลการดำเนินงานของงวดเดียวกันในปีก่อนมีผลกำไรสุทธิ 29.94 ล้านบาท ลดลง 118.33 ล้านบาทเนื่องจาก

 • บริษัทมีรายได้รวมลดลง 126.13 ล้านบาท เนื่องจาก
  • รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการลดลง 26.44 ล้านบาทจากรายได้ค่าบริหารกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด (โซลาริส) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยลดลง
  • กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินลดลง 22.50 ล้านบาทมาจากกำไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ลดลง 21.79 ล้านบาทเนื่องจากขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนเพิ่มขึ้น 22.43 ล้านบาทในขณะที่มีกำไรจากเงินลงทุน ในตราสารหนี้เพิ่มขึ้น 0.64 ล้านบาท
  • บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียเป็นจำนวนเงิน 60.31 ล้านบาทเนื่องมาจาก
   • การรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทหลักทรัพย์เคที ซีมิโก้ จำกัด (เคที ซีมิโก้) เป็นจำนวน 53.64 ล้านบาท (บริษัท ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 49.71) ซึ่งผลขาดทุนตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียในไตรมาสที่สอง ปี 2560 ของเคที ซีมิโก้ที่บันทึกไว้เป็นจำนวน 107.91 ล้านบาทสาเหตุหลักเกิดจากการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะ สูญเพิ่มขึ้นจากลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ที่มีหุ้น EARTH เป็นหลักประกันและหลักทรัพย์อ้างอิงในการซื้อขาย ทั้งนี้มูลค่าการตั้งหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวอาจมี การปรับปรุงเพิ่มขึ้นหรือลดลงในอนาคตขึ้นกับกระบวนการประเมินและจัดการแผนฟื้นฟูธุรกิจของ EARTH

    บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด มีผลการดำเนินงานตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ไตรมาสที่สองปี 2560 โดยสรุปดังนี้

    (หน่วย: ล้านบาท)

      ไตรมาสที่สอง
      2560 2559
    รายได้ธุรกิจหลักทรัพย์สุทธิ 304.42 379.88
    ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (316.40) (340.66)
    ภาษีเงินได้ 27.53 (7.25)
    กำไรจากการดำเนินงาน 15.55 31.97
    ตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ (123.46) (1.25)
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (107.91) 30.72
   • บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนตามวิธีส่วนได้เสียจากบริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด (เซนติเมนทัล) 3.98 ล้านบาท (บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 46.00)
   • บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนตามวิธีส่วนได้เสียจากบริษัท แอ๊บเซอลูท โยคะ จำกัด (แอ๊บเซอลูท โยคะ) 2.69 ล้านบาท (บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 30)
  • รายได้อื่นลดลง 1.62 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้รับเงินคืนจากลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ 1.65 ล้านบาทในไตรมาสที่ สอง ปี 2559
 • ค่าใช้จ่ายรวมลดลง 2.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 เนื่องจาก
  • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานลดลง 5.24 ล้านบาท
  • ค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายลดลง 7.16 ล้านบาทเนื่องจากค่าธรรมเนียมจ่ายสำหรับกองทุนรวมและกองทุนส่วน บุคคลของโซลาริส ซึ่งเป็นบริษัทย่อยลดลง
  • บริษัทตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน 6.00 ล้านบาทจากการเงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ Thanh Cong Securities Joint Stock Company ในขณะที่บริษัทโอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ Thanh Cong Securities Joint Stock Company และเงินลงทุนทั่วไปรวม 1.13 ล้านบาทในไตรมาสที่สองปีก่อน
  • จากสาเหตุดังกล่าวทำให้บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิสำหรับไตรมาสที่สองปี 2560 ตามงบการเงินรวมลดลง 118.33 ล้านบาทจากงวดเดียวกันในปี 2559

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะสอบทานแล้วสำหรับไตรมาสที่สองสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) มีผลขาดทุนสุทธิ 28.07 ล้านบาท เทียบกับผลการดำเนินงานของงวดเดียวกันใน ปี ก่อน ซึ่งมีผลกำไรสุทธิ 14.66 ล้านบาท ลดลง 42.73 ล้านบาท

สาระสำคัญของผลการดำเนินงานไตรมาสที่สองปี 2560 ลดลงจากผลการดำเนินงานไตรมาสที่สองปี 2559 สืบเนื่องจาก

 • รายได้รวมลดลง 25.48 ล้านบาท เนื่องจาก
  • กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินลดลง 23.84 ล้านบาทมาจากกำไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ลดลง 23.27 ล้านบาทเนื่องจากขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนเพิ่มขึ้น 22.29 ล้านบาทและขาดทุนจากเงินลงทุนใน ตราสารหนี้เพิ่มขึ้น 0.98 ล้านบาท
  • รายได้อื่นลดลง 1.63 ล้านบาท เนื่องจากได้รับเงินคืนจากลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ 1.65 ล้านบาทในไตรมาสที่สองปี 2559
 • ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น 24.95 ล้านบาท เนื่องจาก
  • หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น 0.27 ล้านบาท เนื่องจากหุ้นที่เป็นหลักประกันของลูกหนี้มีมูลค่าลดลง
  • บริษัทตั้งค่าเผื่อจากการด้อยค่าเงินลงทุน 16.77 ล้านบาท ประกอบด้วย
   • บริษัทตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนโซลาริส 10.78 ล้านบาทเนื่องจากโซลาริสมี กำไรสุทธิลดลงจากงวดเดียวกันในปี ก่อน 19.95 ล้านบาทซึ่งมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการลดลงจาก 28.30 พันล้านบาท เป็น 1.69 พันล้านบาท โซลาริสมีจำนวนกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้การจัดการ ลดลงจาก 64 กองทุนในไตรมาสที่สองปี 2559 เป็น 34 กองทุนในงวดปัจจุบัน

    ผลการดำเนินงานของโซลาริสสามารถสรุปได้ดังนี้

    (หน่วย: ล้านบาท)

      ไตรมาสที่สอง
      2560 2559
    รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 2.62 29.06
    รายได้อื่น 4.43 0.44
    ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (13.58) (18.05)
    ภาษีเงินได้-ค่าใช้จ่าย (4.25) (2.28)
    กำไรสุทธิ (10.78) 9.17
   • ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ Thang Cong 6.00 ล้านบาท

  จากสาเหตุดังกล่าวทำให้กำไรสุทธิของบริษัทสำหรับไตรมาสที่สองปี 2560 ตามงบเฉพาะลดลง 42.73 ล้านบาท จากงวดเดียวกันในปี 2559

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมสำหรับงวดหกเดือนตรวจสอบแล้วสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 73.01 ล้านบาท เทียบกับผลการดำเนินงานงวดเดียวกันของปี 2559 ซึ่งมีผลกำไรสุทธิ 50.31 ล้าน บาท กำไรเพิ่มขึ้น 22.70 ล้านบาท เนื่องจาก

 • บริษัทมีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 59.60 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 43 สาเหตุหลักมาจาก
  • กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินเพิ่มขึ้น 170.57 ล้านบาทมาจากกำไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ เพิ่มขึ้น 171.06 ล้านบาท เนื่องจากกำไรจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากหลักทรัพย์เผื่อขายเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า 167.25 ล้านบาทและกำไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนเพิ่มขึ้น 8.73 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม กำไรจากเงินลงทุนในตรา สารหนี้ลดลง 4.92 ล้านบาท
  • บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย 49.46 ล้านบาทซึ่งเกิดจากส่วนแบ่งขาดทุนจากเคที ซีมิโก้ 42.66 ล้านบาทด้วยเหตุผลเดียวกับงบการเงินสำหรับไตรมาสรวมข้างต้น, ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเซนติเมนทัล 3.98 ล้านบาทและส่วนแบ่งขาดทุนจากแอ๊บเซอลูท โยคะ 2.82 ล้านบาท
 • บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น 10.68 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 ส่วนใหญ่มาจาก
  • หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น 0.27 ล้านบาท เนื่องจากหุ้นที่เป็นหลักประกันของลูกหนี้มีมูลค่าลดลง
  • ตั้งค่าเผื่อจากการด้อยค่าเงินลงทุน 14.97 ล้านบาทจากเงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ Thanh Cong 14.42 ล้านบาทและ เงินลงทุนทั่วไปอื่น 0.55 ล้านบาทซึ่งบริษัทโอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนรวม 2.17 ล้านบาทในไตรมาสที่สองปี ก่อน
  • ค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้น 6.40 ล้านบาทส่วนใหญ่เนื่องจากค่าที่ปรึกษาเพิ่มขึ้น 2.08 ล้านบาทและขาดทุนจากอัตรา แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น 3.41 ล้านบาท

  จากสาเหตุดังกล่าวทำให้บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิสำหรับงวดหกเดือนปี 2560 ตามงบการเงินรวมเพิ่มขึ้น 22.70 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะสำหรับงวดหกเดือนตรวจสอบแล้วสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 122.45 ล้านบาท เทียบกับผลการดำเนินงานงวดเดียวกันของงวดหกเดือนปี 2559 ซึ่งมีผลกำไรสุทธิ 48.48 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้น 73.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 153 เนื่องจาก

 • บริษัทมีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 145.38 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 186 สาเหตุหลักมาจาก
  • กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินเพิ่มขึ้น 146.97 ล้านบาทมาจาก
   • กำไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 169.19 ล้านบาทเนื่องจากกำไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน จากหลักทรัพย์เผื่อขายเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า 167.25 ล้านบาทและกำไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนเพิ่มขึ้น 9.26 ล้านบาทในขณะที่กำไรจากการลงทุนในตราสารหนี้ลดลง 7.32 ล้านบาท
   • รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลลดลง 22.22 ล้านบาทส่วนใหญ่จากการรับเงินปันผลจากเคที ซีมิโก้ 21.90 ล้านบาท ในงวดหกเดือนปีก่อนในขณะที่งวดหกเดือนปี 2560 ไม่มีรายการรับเงินปันผลจากบริษัทดังกล่าว
 • บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น 47.14 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 198 เนื่องจาก
  • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้น 4.21ล้านบาท
  • บริษัทตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน 19.90 ล้านบาทประกอบด้วย
   • ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด 4.93 ล้านบาท
   • ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนใน Thanh Cong Securities Joint Stock Company 14.42 ล้านบาท
   • ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไปอื่นๆ 0.55 ล้านบาท

   ในขณะที่งวดหกเดือนปี 2559 โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนรวม 17.02 ล้านบาท

  • ค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้น 5.37 ล้านบาทส่วนใหญ่เนื่องจากค่าที่ปรึกษาเพิ่มขึ้น 1.50 ล้านบาทและขาดทุนจากอัตรา แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น 3.41 ล้านบาท

  จากสาเหตุดังกล่าวทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับงวดหกเดือนปี 2560 เพิ่มขึ้น 73.97 ล้านบาท

อนึ่งงวดหกเดือนปี 2560 กำไรสุทธิตามงบการเงินรวมต่ำกว่ากำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ 49.45 ล้านบาท เนื่องจากงบการเงินรวมจะรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียรวม 49.46 ล้านบาทหากท่านต้องการติดตาม ข่าวสารล่าสุดจากทาง บริษัทของเรา
Business Partner