ชื่อย่อหุ้น: ZMICO
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด : 1.05
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 471,200
เปลี่ยนแปลง -0.01
% เปลี่ยนแปลง -0.94%
ช่วงราคาระหว่างวัน: 1.03 - 1.06
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 0.99 - 1.33
ปรับปรุงเมื่อ: 14 ธันวาคม 2561 16:35ข้อตกลงและขอบเขตความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ได้มาจากการบริการทางสถิติรายงานการติดต่อสื่อสาร หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆที่น่าเชื่อว่าเชื่อถือได้อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวนี้มิได้รับการพิสูจน์ความถูกต้อง จากบริษัทหลักทรัพย์ซีมิโก้ จำกัด(บล.ซีมิโก้) และบล.ซีมิโก้ก็มิได้ให้การรับรองถึง ความถูกต้องความสมบูรณ์ความเป็นปัจจุบัน หรือความเป็นประโยชน์ของข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ นี้ หรือรับรองว่าข้อมูลในเว็บไซต์นี้ มิได้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใดผู้หนึ่งบล.ซีมีโก้ไม่ รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น จากการเชื่อข้อมูลเหล่านี้หรือกระทำการใดๆที่เกี่ยว ข้องกับการใช้ การเปิดเผยหรือการคัดลอกข้อมูล สื่อโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์ที่อยู่ในเว็บไซด์นี้รวม ทั้งไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆอันเกิดจากการละเมิดลิขสิทธิ์หรือหมิ่นประมาท ทำให้เสียชื่อ เสียงต่อบุคคลใดๆอันเกิดจากการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซด์นี้ ข้อวิจารณ์บทวิเคราะห์ของ บล.ซีมิโก้ในเว็บไซด์นี้จะเป็นเพียงความคิดเห็นเท่านั้น และสามารถเปลี่ยนแปลง ได้บล.ซีมิโก้(หรือบริษัทในเครือ) หรือพนักงาน กรรมการ นักวิเคราะห์ หรือลูกจ้างของ บล. ซีมิโก้และของ บริษัทในเครือ อาจมีหลักทรัพย์หรือสินค้าที่กล่าวถึงในที่นี้ และอาจเป็นตัวแทนขาย หรือซื้อหลักทรัพย์ หรือสินค้านั้นๆ ได้ ลูกจ้าง นักวิเคราะห์ พนักงาน หรือกรรมการของ บล. ซีมิโก้หรือ บริษัทในเครืออาจเป็นกรรมการในบริษัทที่ถูกกล่าวถึงในรายงานนี้ ได้ข้อมูลหรือความคิดเห็นนี้ มิได้เป็นการเชิญชวนให้ซื้อหรือขายหุ้นหรือสินค้าใดๆ และอาจมีกรณีที่มีความเห็นทางด้าน จำนวนตัวเลขวิธีการตลอดถึงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซด์นี้ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกับสิ่ง ใดๆ หรือ เรื่องใดๆ เกิดขึ้นได้ บล. ซีมิโก้ (หรือบริษัทในเครือ) อาจให้บริการวาณิชธนกิจหรือ บริการ อื่นๆ หรือ รับบริการ วาณิชธนกิจ หรือรับธุรกิจอื่นๆ มาจากบริษัทที่กล่าวถึงในรายงานนี้

อาจมีความเสี่ยงจากการลงทุนข้ามชาติ ซึ่งอาจทำให้การลงทุนนั้นไม่เหมาะสมกับลูกค้าบางราย เช่น ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ การเมือง การขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ และการได้รับข้อมูล ที่จำกัดเกี่ยว กับหุ้นต่างประเทศ บล. ซีมิโก้และบริษัทในเครือ ไม่ขอรับรองว่าบริษัทที่ออกหุ้นที่ กล่าวถึงในรายงาน วิจัย จะไม่ขัดขืนกฎระเบียบการรายงานข้อมูลที่ถูกใช้บังคับ โดยกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์นานาชาติใน บางประเทศ การขายหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในรายงานนี้ จะทำได้ก็ ต่อเมื่อหลักทรัพย์เหล่านั้นมีคุณสมบัติ ที่จะขายได้ เนื้อหาของรายงานนี้ได้รับการอนุมัติให้เผย แพร่ได้จาก บล. ซีมิโก้ ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุม ของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประ เทศไทย ท่านควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินก่อน ที่จะกระทำการหรือใช้ข้อมูลใดๆ ในการลงทุน

ท่านไม่สามารถที่จะกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เครื่อง หมายการค้า หรือสิทธิ์ ทางทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ของข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ได้ นอกจากจะ ได้รับการอนุญาตจาก บล. ซีมิโก้ ก่อนท่านได้รับอนุญาตเพียงให้ดูข้อมูลเว็บไซด์นี้บน คอมพิวเตอร์และให้พิมพ์ข้อมูลบางส่วนในเว็บไซด์นี้ ออกมาใช้เป็นการส่วนตัวโดยมิได้เป็นการ เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้เท่านั้น ห้ามมิให้ท่านดัดแปลงโฆษณาแจกจ่าย นำออกแสดง เผยแพร่ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูลในเว็บไซต์นี้ โดยมิได้รับอนุญาตจากบล. ซีมิโก้ ก่อนเพื่อขอ อนุญาตโปรดติดต่อ Webmaster (E-mail: webmaster@ktzmico.com )

บล. ซีมิโก้ มิอาจรับประกันได้ว่าเว็บไซต์หรือข้อมูลในเว็บไซต์นี้ จะไม่มีไวรัสข้อบกพร่องหรือ ความผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้นและบล. ซีมิโก้ไม่รับผิดชอบหากมีกรณีดังกล่าวนี้เกิดขึ้น

(ข้อมูลในเว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น บล. ซีมิโก้ มิได้รับรอง สนับสนุน หรือ อนุมัติข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้น บล. ซีมิโก้ มิได้รับรองว่าข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านี้จะถูกต้องสมบูรณ์ หรือเป็นปัจจุบันหรือจะมีประโยชน์สำหรับจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่ง หรือมิได้ละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใดผู้หนึ่ง บล. ซีมิโก้ มิได้อนุญาติให้มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในข้อมูลที่ผ่านเว็บไซต์เหล่านั้นโดยการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์นั้นๆ)

ถ้าท่านเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์นี้จากเว็บไซต์อื่น ท่านไม่อาจแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้และท่านก็ไม่ สามารถที่จะติดต่อบางส่วนของเว็บไซต์นี้ไปไว้ในเว็บไซต์ของท่านได้

การใช้เว็บไซต์นี้และข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้กฏหมายของประเทศไทย ถ้าท่าน ไม่ยินยอมตามข้อจำกัดข้างต้น กรุณาอย่าใช้เว็บไซต์
หากท่านต้องการติดตาม ข่าวสารล่าสุดจากทาง บริษัทของเรา
Business Partner