ชื่อย่อหุ้น: ZMICO
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด : 1.21
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 4,566,300
เปลี่ยนแปลง -
% เปลี่ยนแปลง -%
ช่วงราคาระหว่างวัน: 1.20 - 1.22
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 1.20 - 1.60
ปรับปรุงเมื่อ: 18 ธันวาคม 2560 16:38ไฟล์ ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2559 6.75 MB
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 243 KB


ช่องทางในการเสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารงานภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มว่าเป็นแรงสนันสนุนที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตและความสำเร็จของบริษัทฯ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันในสิทธิต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นพึงมีและพึงได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ หรือประมาณ 39,232,108 หุ้น ที่มีชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (จะเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายคนรวมกันก็ได้) สามารถเสนอเรื่องต่าง ๆ เพื่อพิจารณาเป็นวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามเงื่อนไข ดังนี้

  • แบบฟอร์มเพื่อเสนอวาระ ต้องกรอกข้อมูลตามที่กำหนดให้ครบถ้วน
  • ยื่นแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วผ่านทางอินเตอร์เน็ตเพื่อรับการพิจารณาในเบื้องต้นและติดต่อกลับ
  • จัดพิมพ์แบบฟอร์มดังกล่าว แล้วนำส่งพร้อมเอกสารตามที่บริษัทฯ กำหนด ส่งทางไปรษณีย์ไปที่

สำนักเลขานุการบริษัท
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
ชั้น 18 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์
287 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ทั้งนี้ เอกสารที่จัดส่งข้างต้นต้องถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561

เงื่อนไขอื่น ๆ

  • คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นเฉพาะเรื่องที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ เท่านั้น
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิในการที่จะไม่พิจารณาเรื่องที่ไม่ได้เสนอจากผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิในการที่จะไม่พิจารณากรณีที่เอกสาร ไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด
  • สำหรับบุคคลผู้ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ นั้น นอกจากจะต้องมีหนังสือยินยอมแล้ว บุคคลดังกล่าวต้องพร้อมที่จะแสดงตนต่อคณะกรรมการสรรหาของบริษัทฯ ด้วยหากมีการร้องขอ

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักเลขานุการบริษัท โทรศัพท์หมายเลข 0-2624-6353 หรือติดต่อทาง Email address: irzmico@seamico.co.thหากท่านต้องการติดตาม ข่าวสารล่าสุดจากทาง บริษัทของเรา
Business Partner